XXXV (35) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

 

Zapraszam na XXXV (35) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi,
która odbędzie się
w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00  w siedzibie
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
ul. Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII (33) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
  oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu do roku 2019.
 9. Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r.
 10. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2020.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020.
 13. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020.
 14. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Gołdapskiego.
 15. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2020 .
 17. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2021,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
  6. rozpatrzenia skargi na radnego Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi,
  8. rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
  9. rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi przy ul Suwalskiej nr 15.
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Zapytania Radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 22. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 23. Sprawy różne.
 24. Wolne wnioski.
 25. Głos wolny.
 26. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Alicja Anna Iwaniuk