1  Beneficjentem projektu pn. „Lepszy start” jest Powiat Gołdapski. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 do 31.09.2021 r. na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

3. Wartość projektu ogółem: 856 077,70 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 770 469,93 zł.

4. Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnialności/atrakcyjności zawodowej 66 uczniów poprzez realizacje działań w zakresie rozwoju kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych.

5. Zadania do realizacji przewidziane w projekcie:

A) kursy

– technik informatyk (22 uczniów): kurs z zakresu obsługi/programowania maszyn/urządzeń sterowanych numerycznie, kurs prawa jazdy kat. B

– technik logistyk (20 uczniów): kurs spedytora, kurs rozliczania czasu pracy kierowców, kurs obsługi wózków jezdniowych, (wraz z egzaminem UDT), kurs prawa jazdy kat. B

– technik żywienia i usług gastronomicznych (10 uczniów): kurs kucharz kuchni regionalnej, kurs barristyczny, kurs kelner-barman, kurs konsultant ślubny, kurs prawa jazdy kat. B

– technik obsługi turystycznej (14 uczniów): kurs rezydenta turystycznego, kurs animatora czasu wolnego, kurs konsultanta ślubnego, kurs prawa jazdy kat. B

B) Realizacje staży dla w/w uczniów

C) Realizację ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych programu zajęć dodatkowych rozszerzających podstawę programową (wraz z wyposażeniem pracowni przedmiotowych: dwie pracownie językowe; pracownia fizyczna), język angielski, matematyka, fizyka.

6. Wykonywanie zadań odbywać się będzie głównie w miejscu realizacji projektu: Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 14. 6. Grupą docelową objętą
w projekcie będą uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi od lat aktywnie włącza się w realizację przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla swoich uczniów. W poprzedniej perspektywie finansowej uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi byli objęci szeregiem projektów związanych z polepszeniem ich sytuacji na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych kursów zawodowych oraz staży i praktyk. Dzięki zapewnieniu stałej dodatkowej oferty kursów zawodowych możliwe jest utrzymanie w szkole wysokiego naboru uczniów. Realizacja dodatkowych kursów i szkoleń przyczynia się znacząco do rozwoju zawodowego uczniów, przez co stają się coraz bardziej atrakcyjnymi pracownikami w oczach przedsiębiorców. Realizowane szkolenia zawodowe jak i kursy dały uczniom możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji/umiejętności zawodowych, które nie są realizowane w ramach programu nauczania a są istotne z punktu widzenia zatrudnialności uczniów szkoły. Ponadto realizacja działań projektowych przyczynia się znacząco do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi przyczyni się do wzmocnienia jej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wszelkie możliwe do realizacji działania są odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w zakresie kształcenia naszych uczniów, w tym pojawiające się zapotrzebowanie na odpowiednie kwalifikacje w branżach/obszarach konkretnie związanych z nauczanymi w szkole zawodami.