Kwalifikacje drogą do sukcesu – informacje o realizowanym projekcie

1.         Beneficjentem projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” jest Powiat Gołdapski. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 r. na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu numer RPWM.02.04.01-28-0035/18-00 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

2.         Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

3.         Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej (zatrudnienia) 108 uczniów (49K,59M) uczniów ZSZ w Gołdapi w okresie 09.2018-08.2020 poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorstwami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacji kursów zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów oraz odbywaną praktyką/stażem. Zgodnie z potrzebami rynku pracy, sugestiami przedsiębiorców w połączeniu z realizacją programu doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia) nastąpi dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikacja/dostosowanie programu nauczania na kierunkach: technik mechanik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych; technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.  Duży nacisk położy się na wykorzystania środków dydaktycznych/rozwiązań ICT wdrożonych w ramach modernizacji w/w kierunków kształcenia.

4.         Zadania do realizacji przewidziane w projekcie:

a)        Realizacja kursów zawodowych:

– Technik pojazdów samochodowych/ mechanik pojazdów samochodowych – kurs prawa jazdy kat. „B”, kurs obsługi wózków jezdniowych, kurs spawania metodami TIG/MAG, kurs elektromechaniki

– Technik żywienia i usług gastronomicznych –kursy: kelner-barman, baristy,  carvingu, konsultanta ślubnego.

– Technik logistyk – Kursy: Prawa jazdy kat. „B”, obsługi wózka jezdniowego, rozliczania czasu pracy kierowców, spedytora.

– Technik Informatyk- kurs: programowanie i obsługi maszyn sterowanych numerycznie

– Sprzedawca– kursy: prawa jazdy kat. „B”, obsługi klienta i technik sprzedaży

b)        Realizacja staży i praktyk dla uczniów z w/w kierunków.

c)         Modyfikacja/dostosowanie programu nauczania dla kierunków: technik mechanik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych; technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk w tym doposażenie w/w kierunków w nowoczesne urządzenia/środki dydaktyczne.

d)        Szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie optymalnej modernizacji kierunków kształcenia w w/w zawodach

5.         Wykonywanie zadań zleconych odbywać się będzie głównie w miejscu realizacji projektu: Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi,  19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 14. 6. Grupą docelową objętą w projekcie będą uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Podmiotem wspartym w ramach projektu będzie również technikum oraz szkoła branżowa I stopnia funkcjonujące w ramach ZSZ w Gołdapi. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi od lat aktywnie włącza się w realizację przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla swoich uczniów. W poprzedniej perspektywie finansowej uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi byli objęci szeregiem projektów związanych z polepszeniem ich sytuacji na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych kursów zawodowych oraz staży i praktyk. Dzięki zapewnieniu stałej dodatkowej oferty kursów zawodowych możliwe jest utrzymanie w szkole wysokiego naboru uczniów. Realizacja dodatkowych kursów i szkoleń przyczynia się znacząco do rozwoju zawodowego uczniów, przez co stają się coraz bardziej atrakcyjnymi pracownikami w oczach przedsiębiorców. Realizowane szkolenia zawodowe jak i kursy dały uczniom możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji/umiejętności zawodowych, które nie są realizowane w ramach programu nauczania a są istotne z punktu widzenia zatrudnialności uczniów szkoły. Ponadto realizacja działań projektowych przyczynia się znacząco do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi przyczyni się do wzmocnienia jej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wszelkie możliwe do realizacji działania są odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w zakresie kształcenia naszych uczniów, w tym pojawiające się zapotrzebowanie na odpowiednie kwalifikacje w branżach/obszarach konkretnie związanych z nauczanymi w szkole zawodami.