CLXXX (180) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXX (180) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLXXVI (176), CLXXVII (177), CLXXVIII (178), CLXXIX (179) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2023 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Rozparzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1042/3 o pow. 0,0454 ha w udziale 400/1000 części, 1042/4 o pow. 0,3579 ha w udziale 30/1000 części, położonej przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gołdapi, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do podpisywania w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego sprawozdań za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;
  2. upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu – referuje Skarbnik Powiatu;
  4. przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2023 rok. – referuje Skarbnik Powiatu;
  5. przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2024 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2024 – referuje Sekretarza Powiatu;
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039 – referuje Skarbnik Powiatu;
  5. zmian budżetu powiatu na rok 2024– referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska