Wydział Finansowy

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. Opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
2. Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.
4. Windykacja należności budżetowych.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
6. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
8. Planowanie i realizacja wydatków Starostwa i prowadzenie dokumentacji płacowej.
9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
10. Prowadzenie kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
11. Obsługa kasowa Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
12. Współdziałanie z Bankami i organizacjami skarbowymi.
13. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
14. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
15. Zapewnienie prawidłowego ewidencjonowania mieniem powiatu.
16. Współpraca z merytorycznymi wydziałami i jednostkami powiatowymi w opracowaniu części finansowej wniosków o subwencje, dotacje, pożyczki, kredyty inwestycyjne i inne źródła zasilania budżetu powiatu.