Wydział Geodezji i Nieruchomości

Geodeta Powiatowy

Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) a w szczególności odpowiada za:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5) ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład krajowego systemu informacji o terenie;
7) gospodarowanie środkami gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

a) ewidencji gruntów i budynków,
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) rejestru cen i wartości nieruchomości,
d) szczegółowych osnów geodezyjnych,

9) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym standardowych opracowań kartograficznych dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.”

Geodeta Powiatowy pełni równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

I. Realizowanie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
1) Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu.
2) Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiednich uprawnień zawodowych.
3) Przyjęcie opracowań (operatów technicznych) do zasobu, wpisanie do Księgi Zasobu, opatrzenie odpowiednimi klauzulami i zarchiwizowanie.
4) Zakładanie, prowadzenie i udostępnianie baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz standardowych opracowań kartograficznych:
– w systemie teleinformatycznym,
– metodą klasyczną,
5) Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzupełnienie zasobu o informacje dotyczące współrzędnych bądź wysokości osnów geodezyjnych, punktów granicznych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych czy też innych punktów sytuacyjno – wysokościowych na nośnikach informatycznych, na mapach i w katalogach.
6) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego, rejestracja zgłoszeń w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych oraz opracowanie wytycznych do wykonania prac.
7) Zakładanie w systemie informatycznym zbioru informacji z zasobu materiałów geodezyjnych i kartograficznych, ich aktualizacja i przygotowanie do wykorzystania przez wykonawców zgłoszonych robót.
8) Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych.
9) Zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych.
10) Przygotowywanie wniosków i materiałów do wyłączenia z zasobu.
11) Naliczanie opłat za udostępnienie zasobu.
12) Gospodarowanie środkami finansowymi pochodzącymi z wpływów za usługi geodezyjne i kartograficzne.
13) Wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
14) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych.
15) Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
16) Prowadzenie zamówień publicznych na prace geodezyjne.
a. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
1) Wprowadzanie zmian w istniejących operatach ewidencji gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych
i odpisów aktów notarialnych oraz kontroli terenowej i aktualizacji.
2) Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z ewidencji; naliczanie opłat.
3) Wydawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków.
4) Zapewnienie nieodpłatnego dostępu gminom i Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa do baz danych ewidencyjnych.
5) Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
6) Opracowywanie decyzji administracyjnych o zmianie zapisu w operacie ewidencji gruntów i budynków,
7) Prowadzenie mapy przeglądowej przebiegu granic jednostek podziału administracyjnego i wykazu powierzchni tych jednostek,
8) Nadzór nad aktualizacją map ewidencyjnych dokonywaną w ramach zgłoszonych prac przez jednostki wykonawstwa.
9) Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
10) Prowadzenie rejestru wyciągów operatów szacunkowych oraz udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach.
11) Archiwizacja i przekazywanie kopii zabezpieczających baz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
12) aktualizacja baz i przekazywanie danych do integrującej platformy elektronicznej. Budowa zintegrowanego systemu katastralnego.
13) aktualizacja baz i udostępnianie danych do systemu identyfikacji działek rolnych.
3. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
1) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2) Nadzór nad prowadzeniem prac związanych z siecią uzbrojenia terenu.
4. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
1) Zmiana formy użytkowania gruntów.
2) Aktualizacja użytków gruntowych.

II. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami.

1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
1) Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości.
2) Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu nieruchomością, dzierżawy lub najmu.
3) Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości w trwały zarząd i wygaszaniem trwałego zarządu nieruchomością.
4) Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom.
5) Opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
6) Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.
7) Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań zleconych.
8) Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
9) Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
10) Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
11) Przygotowanie dokumentacji do przekazywania gruntów rolnych Skarbu Państwa na rzecz gmin.
12) sporządzanie rocznych sprawozdań gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w użytkowanie wieczyste.
13) opracowywanie na okres 3 lat planu wykorzystania zasobu Skarbu Państwa.
2. Realizacja zadań z zakresu wywłaszczenia nieruchomości oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
3. Wymiana i scalanie gruntów.
4. Realizowanie zadań ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych :
1) opracowywanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
2) naliczanie należności i opłat rocznych w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej,
3) nakazywanie właścicielowi gruntów rolnych i zrekultywowanych na cele rolne ochrony gleb przed erozją,
4) przygotowywanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz kontrola nałożonych obowiązków,
5) nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
6) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
7) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
5. Prowadzenie spraw związanych z rekompensatą za nieruchomości pozostawione na terenach należących do Polski do roku 1939, a w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostających poza jej granicami.
6. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
7. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz przygotowywanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.
8. Regulowanie stanu własności nieruchomości nierolniczych w stosunku do osób, które utraciły prawo własności na podstawie przepisów o przejęciu przez państwo mienia poniemieckiego i opuszczonego.
9. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik nie wyraził na to zgody.
10. Opracowywanie decyzji administracyjnych – zgoda organu administracji rządowej na zrzeczenie się nieruchomości zgodnie z KC.
11. Przygotowanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.
12. Badanie pochodzenia nieruchomości celem regulacji stanu prawnego.
13. Prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
1) składanie wniosków do ksiąg wieczystych,
2) opracowywanie półrocznych sprawozdań dla Wojewody,
3) prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego, udzielającego mieszkańcom powiatu informacji niezbędnych do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości.”