Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

Podstawowe zadania:
1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1. Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem zakładów opieki zdrowotnej.
2. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej prowadzonymi przez Powiat Gołdapski poprzez:
a) nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi i Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Gołdapi na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
b) nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi i Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Gołdapi na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
c) dokonywanie corocznej oceny pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi oraz Dyrektorów tych Zakładów.
3. Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w sprawach zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Powiatu gołdapskiego.
4. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
5. Opiniowanie Planu Działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
7. Współorganizacja imprez promujących zdrowie.
8. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Gołdapskiego.
2. W zakresie pomocy społecznej:
1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie spraw prowadzonych przez jednostkę.
2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw prowadzonych przez jednostkę.
3. Nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych z tworzeniem niepublicznych placówek rodzinnych.
4. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem i publikowaniem kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. Prowadzenie spraw związanych wydaniem decyzji zezwalającej sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.
6. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych na terenie Powiatu Gołdapskiego.
7. Koordynowanie prac w związku z realizacją zadań z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.