Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla miasta i gminy Gołdap

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (www.wfosigw.olsztyn.pl) realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap”. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 59.022,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie w formie dotacji wynosi 7.136,00 zł.

 

 

 

 

Opis zadania

W ramach programu dotacyjnego ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie Ochrona przyrody-Bioróżnorodność OP-01 Starostwo Powiatowe w Gołdapi zrealizowało projekt obejmujący sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miasta i gminy Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie.

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302) na okres 10 lat z terminem ważności od 1.01.2019 r. dla każdego obrębu geodezyjnego oddzielnie. Plany obejmą łącznie 32 obręby geodezyjne (w tym 2 dla miasta Gołdap i 30 dla gminy Gołdap) o powierzchni lasów 2544 ha (w tym 45 ha – miasto Gołdap i 2499 ha – gmina Gołdap).

Niektóre działki leśne zlokalizowane są na obszarze Natura 2000 Puszcza Romincka i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, a także na Obszarach Chronionego Krajobrazu: OChK Doliny Gołdapy i Węgorapy, OchK Grabowo, OChK Wzgórz Szeskich, OChK Doliny Błędzianki i OChK Puszczy Rominckiej oraz na terenie Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych: Gołdapska Struga i Tatarska Góra.

Wykonawca wyłoniony w wyniku konkursu ofert sporządził plany w wersji elektronicznej i papierowej w trzech egzemplarzach, a także przygotował wykazy zadań do wykonania w lesie dla poszczególnych właścicieli.

Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają:

– skrócony opis lasów w tym: powierzchnie poszczególnych drzewostanów, gatunek drzew dominujących w drzewostanie (gatunek główny), jego wiek i bonitacja, miąższość drzewostanu, siedliskowy typ lasu, typ drzewostanu,

– ogólny opis drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów leśnych i miąższości drzewostanu według gatunków głównych i ich wieku,

– rejestr sporządzony osobno dla każdej działki ewidencyjnej z przeznaczeniem dla poszczególnych właścicieli lasów obejmujący zestawienie powierzchni lasów według gatunków głównych oraz ich wieku oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej,

– kopie map ewidencyjnych z oznaczeniem działek ujętych w sporządzonym uproszczonym planie urządzenia lasu.

W ramach prac po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji planów oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Szczegółowy opis oczekiwanych efektów ekologicznych

 

Realizacja przedsięwzięcia jest wypełnieniem ustawowego obowiązku starosty w związku ze sprawowaniem nadzoru nad lasami prywatnymi.

Efektem ekologicznym sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu będzie realizacja zadań zapewniających zachowanie bioróżnorodności zasobów przyrodniczych przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa poprzez prawidłową i trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych miasta i gminy Gołdap. Planowana gospodarka leśna będzie zmierzała do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej, walorów krajobrazowych oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania funkcji ochronnych, gospodarczych i socjalnych, bez szkody dla innych ekosystemów.

Ponadto kształtowana będzie równowaga przyrodnicza w ekosystemach leśnych podnosząc naturalną odporność drzewostanów przez ich zachowanie i utrzymanie korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka.

Racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi prowadzone według uproszczonych planów urządzenia lasu zapewni: powszechną ich ochronę, trwałość utrzymania, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów oraz powiększenie zasobów leśnych.

Ponadto działanie będzie wypełnieniem dyrektywy unijnej – Dyrektywy Siedliskowej, gdyż przez realizację uproszczonych planów urządzenia lasu przyczyni się do zachowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Romincka. Oprócz tego plany uwzględniają ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych na Obszarach Chronionego Krajobrazu i na terenie Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, wynikające z obowiązujących rozporządzeń wojewody warmińsko-mazurskiego.