Rada Powiatu

Zadania Rady Powiatu w Samorządzie Terytorialnym
Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, za wyjątkiem kiedy sprawy rozstrzygane są w referendum powiatowym. Kompetencje rady powiatu są ściśle określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Skład Rady Powiatu
Warto wiedzieć, iż radny przed objęciem mandatu musi złożyć ślubowanie, które brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Uchwały Rady Powiatu
Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
Obrady Sesji Rady Powiatu
Rada Powiatu obraduje na sesjach, które powinny być zwoływane – zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym – nie rzadziej niż raz na kwartał. W praktyce jednak Rada Powiatu spotyka się raz, czasem 2 razy w miesiącu. Sesję zwołuje oraz jej przewodniczy przewodniczący rady powiatu, który organizuje również pracę rady.