CLXXVI (176) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXVI (176) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 marca 2024 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLXXIII (173), CLXXIV (174), CLXXV (175) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu dla dzieci i młodzieży „ Tacy Sami” w Gołdapi w 2023 roku – referuje Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „ Tacy Sami” w Gołdapi.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu dla dzieci i młodzieży „ Tacy Sami” w Gołdapi za okres 01.07.2023-31.12.2023 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”– referuje Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „ Tacy Sami” w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. złożonego przez Dyrektora Domu dla dzieci i młodzieży „ Tacy Sami” w Gołdapi z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”– referuje Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „ Tacy Sami” w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2023 rok w porównaniu do roku 2022 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 8. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2024 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2023 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej;
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039 – referuje Skarbnik Powiatu;
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2023 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska