CLXXIV (174) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXIV (174) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 lutego 2024 roku o godz. 15.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2024 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych;
    2. rozpatrzenia petycji dotyczącej obsługi płatności online – referuje Sekretarz Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                     

  Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska