Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1. Wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta a w szczególności:
a) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
b) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
c) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
d) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów oraz organizacjami, do zadań statutowych których należy ochrona interesów konsumentów,
e) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
2. Występowanie z roszczeniami zaniechania niedozwolonych działań lub usunięcia ich skutków oraz żądanie złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie na rzecz przedsiębiorcy, którego interes został naruszony przez czyn nieuczciwej konkurencji.