Starostwo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi rozpoczęło wykonywanie swoich zadań 1 stycznia 2002 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym nałożyła na Starostę – jako przewodniczącego Zarządu Powiatu – obowiązek organizacji pracy Starostwa.
Dla realizacji tych zadań niezbędnym było powołanie odpowiednich komórek organizacyjnych o ściśle określonym zakresie działania. Powstała struktura organizacyjna, która w swoim obecnym kształcie wyodrębnia: Starostę, Wicestarostę oraz Skarbnika Powiatu – jako komórki tworzące kierownictwo Starostwa.