Wydział Komunikacji i Transportu

I. W zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:
1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych, jeśli są wymagane oraz wydawanie kart pojazdów dla pojazdów przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
3. Wysyłanie zawiadomień o przerejestrowanym pojeździe i potwierdzeń zgodności danych pojazdu oraz właściciela do innych urzędów.
4. Przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomienia o zbyciu pojazdu.
5. Przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu.
6. Prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów pojazdu z ruchu i przywracaniem do ruchu po upływie terminu wycofania.
7. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
8. Prowadzenia spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdu z uwagi na demontaż pojazdu, kradzież, wywóz za granicę, lub udokumentowaną trwałą i zupełną utratę pojazdu.
9. Przyjmowanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) od organów oraz jednostek do tego upoważnionych oraz zwracanie tych dokumentów po ustaniu przyczyny zatrzymania.
10. Kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji, lub jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.
11. Wydawanie decyzji na nadanie i nabicie cech identyfikacyjnych pojazdów w przypadkach określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym i wyrażenie zgody na wykonanie i umieszczenie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu.
12. Przyjmowanie, weryfikowanie i obsługa wniosków złożonych drogą elektroniczną.
13. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w aktach pojazdów podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa.
14. Przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zagubieniu dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, karty pojazdu, nalepek kontrolnych oraz wydanie ich wtórników.
15. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.
16. Generowanie i przekazywanie miesięcznych sprawozdań o zarejestrowanych pojazdach do Urzędu Skarbowego oraz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach podlegających opłacie od środków transportowych do urzędów gmin.
17. Przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o pojeździe, danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacji wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu do centralnej ewidencji pojazdów.
18. Prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec ręczny uruchamiany z miejsca kierującego.
19. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
II. W zakresie ewidencji kierowców i wydawania praw jazdy:
1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz o przywróceniu uprawnień, po ustaniu przyczyn cofnięcia.
3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne.
4. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez sąd, prokuraturę.
5. Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zwracanie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.
6. Prowadzenie akt kierowców.
7. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień.
8. Przyjmowanie zatrzymanych praw jazdy od organów do tego upoważnionych.
9. Zawiadamianie o wykonaniu środka karnego, w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
10. Wydawanie skierowań i zaświadczeń dla kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
11. Przesyłanie akt osób bez uprawnień, na ich wniosek do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego celem ponownego przystąpienia do egzaminu.
12. Przyjmowanie i przekazywanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania.
13. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w aktach kierowców podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa.
14. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie prawa jazdy, zniszczeniu dokumentu a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmianę danych zawartych w dokumencie i wydanie wtórników prawa jazdy.
15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem międzynarodowych prawa jazdy.
16. Przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami a także dane o osobach nie posiadających uprawnień do centralnej ewidencji kierowców.
17. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji weryfikacyjnej dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T.
18. Prowadzenie spraw związanych z wyminą prawa jazdy.
19. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
20. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem kierowców na kurs reedukacyjny:
– w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
21. Prowadzenie spraw związanych z wymianą karty motorowerowej na prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
III. W zakresie stacji kontroli pojazdów i uprawnień diagnostów:
1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru.
2. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
3. Wydawanie lub cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych.
4. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
IV. W zakresie ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy:
1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru.
2. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.
3. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.
4. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie określonym odpowiednio w ustawie o kierujących.
5. Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy.
6. Wydawanie i przedłużanie terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.
7. Prowadzenie ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców.
8. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców.
9. Sporządzanie analiz, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych
w danym ośrodku i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
10. Kontrolowanie ośrodków szkolenia kierowców, co najmniej raz w roku lub, jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazuje analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku, lub analiza statystyczna naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy, lub złożone skargi na ośrodek i wydawanie zaleceń pokontrolnych.
V. W zakresie usuwania pojazdów z drogi i parkingów strzeżonych:
1. Prowadzenie spraw związanych z wyborem jednostki uprawnionej do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2. Opracowywanie propozycji opłat dotyczących wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi.
3. Prowadzenie spraw związanych z pojazdami, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz powiatu.
VI. W zakresie dróg, transportu drogowego, prawa przewozowego i kolejowego:
1. Współpraca i sprawowanie nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi.
2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym:
– rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
– przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
– prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,
– nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacja ruchu,
– analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
– współpracowanie w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
3. Prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.
4. Prowadzenie spraw związanych z wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
6. Uzgadnianie tras przejścia procesji lub pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym.
7. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem komisji sprawdzającej znajomość przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką i topografii miasta przez osoby ubiegające się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
8. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, zmianą, przenoszeniem uprawnień, odmową udzielenia, lub cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.
9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
10. Zatwierdzanie i koordynacja rozkładów jazdy, przewoźników wykonujących publiczny przewóz osób pojazdami w regularnym przewozie osób.
11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.
12. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących spełniania warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
13. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
14. Przyjmowanie zawiadomienia o zawieszeniu w całości albo części wykonywania transportu drogowego wraz z wypisami z licencji i naliczanie przysługującego zwrotu części wniesionej opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia na okres przekraczający 3 miesiące.
15. Uzgadnianie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej.
16. Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób przed podjęciem decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km.
17. Przeprowadzanie, co najmniej raz na 5 lat kontroli przedsiębiorców posiadających wydaną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie spełniania wymogów będących podstawą ich wydania.
18. Przedstawianie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co najmniej dwa razy w roku informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonej licencji, zezwoleń i zaświadczeń na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
19. Ograniczanie obowiązku przewozu, w odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w wypadku klęski żywiołowej.
20. Wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika.
21. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronność lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.
22. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
23. Przygotowywanie projektu opinii lub wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.
24. Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów w razie potrzeby ich usunięcia utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych lub powodujących zaspy śnieżne.
25. Przygotowanie propozycji odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów z braku umowy stron.
26. Nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP.
27. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowej lub ich części.
28. Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
VII. W zakresie innych zadań:
1. Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej a także o wydanych, cofniętych zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, licencjach na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy.
2. Sporządzanie i przekazywanie wojewodzie sprawozdań z wykonywania zadań określonych ustawą o kierujących.
3. Wydawanie kart parkingowych.