Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

1.Obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej Komisji, w tym:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,
2) przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
3) opracowywanie materiałów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,
4) sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,
5) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady i Zarządu
b) wniosków i opinii Komisji
c) interpelacji i wniosków radnych.

6) Organizacja kontroli Komisji Rady.
7) Podejmowanie zadań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi radnymi.

2. Obsługa posiedzeń Zarządu.
3. Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Rady.
4. Koordynowanie prac związanych z opiniowaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Rady.
5. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Powiatu oraz prowadzenie ich rejestru.”