Projekt pilotażowego programu „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi uczestniczy w pilotażowym programie „Informatyczne Zielone Garnizony”, jest jedną z dwunastu szkół w Polsce zaproszoną do realizacji tego projektu. Wspólny projekt Ministerstw Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej zakłada utworzenie w liceach lub technikach specjalnych, kierunkowych „Klas Mistrzostwa Informatycznego” w których uczniowie nauczą się tajników obrony sieci komputerowych przed zagrożeniami i będą mogli ze swojego miejsca zamieszkania pracować zdalnie, przez Internet, jako wysokiej klasy specjaliści od cyberprzestrzeni. Docelowo uczniowie objęci wspólnym projektem MON i MEN mają stawać się pracownikami wojska. W Technikum ZSZ w Gołdapi  realizowana jest dodatkowa specjalizacja:  designer w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r  (od roku szkolnego 2017/2018 do końca roku szkolnego 2020/2021, określona w „Programie nauczania w projekcie Informatyczne zielone garnizony”), w liczbie minimum dwóch godzin tygodniowo dla specjalizacji w całym cyklu kształcenia właściwym dla typu szkoły, finansowanych przez organ prowadzący.

Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Współpraca: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratoria Oświaty, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki Wojskowe.

Koordynator: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele – informatycy liceum i technikum na terenie tzw. Zielonych garnizonów (12 szkół ponadgimnazjalnych z 8 województw).

Okres realizacji: od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej (dziedzina obronności kraju) w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym. Adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych– liceum i technikum znajdujących się w małych miejscowościach w całej Polsce, tzw. zielonych garnizonach.

Cel projektu: przygotowanie informatyków – specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego.

Cele szczegółowe:

  • niwelowanie skutków bezrobocia w mniejszych miejscowościach,
  • przygotowanie do studiów wyższych w zakresie informatyki,
  • wykształcenie świadomości o możliwości zatrudnienia – pracy zdalnej w miejscu zamieszkania,
  • przygotowanie nauczycieli informatyki do efektywnej pracy z uczniami w zielonych garnizonach,
  • wykształcenie świadomych użytkowników sieci.

Rezultaty projektu:

  1. Wykształcenie wykwalifikowanej kadry z obszaru informatyki oraz obrony sieci komputerowych przed zagrożeniami, będącej konkurencją na rynku pracy – kontynuacja nauki na wyższych uczelniach np. WAT.
  2. Pozyskanie dla Jednostek Wojskowych stacjonujących w zielonych garnizonach wykwalifikowanej kadry informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny obronności kraju – obrony cybernetycznej.
  3. Umożliwienie podejmowania zatrudnienia zdalnie bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania (rodzinnych miejscowości).
  4. Budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w środowiskach lokalnych przez tworzenie szans zdobycia specjalistycznego wykształcenia oraz ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Praktyki dla uczniów: Dla uczniów planuje się 4 – tygodniowe praktyki w technikum,
w liceum mogą to być staże wakacyjne. Mogą one odbywać się np. w jednostkach wojskowych stacjonujących w pobliżu szkół realizujących projekt lub też w WAT lub CSŁiI.

Finansowanie projektu:

Dysponent środków – MON –  udzielił Beneficjentowi w 2017 r. dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), co stanowi 80%   kwoty przewidzianej na realizację Programu w szkole. Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu oraz oprogramowania potrzebnego do wyposażenia jednej pracowni informatycznej dla specjalizacji designer.