Szkoła naszych oczekiwań

 Informacje ogólne

 Beneficjentem projektu pod nazwą „Szkoła naszych oczekiwań ” jest Powiat Gołdapski. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

 1. Projekt „Szkoła naszych oczekiwań ” realizowany będzie w okresie od 01 .02.2017 do 31.01 .2019 r. na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu numer RPWM.02.04.01-28-0091/ 16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
 3. Projekt „Szkoła naszych oczekiwań” skierowany jest do 74 uczniów (53K, 21M) Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 4. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
 5. Założenia projektu opierają się o diagnozę przygotowaną przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi , zatwierdzoną przez organ prowadzący – Powiat Gołdapski dnia 14.01.2016.
 6. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed realizacją projektu.
 7. Biuro Projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 14. Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej zszgoldap.superszkolna.pl 

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej 74 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w okresie: luty 2017 – sierpień 2018 poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorcami i pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych i realizację kursów zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów oraz dostosowanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców poprzez doskonalenie zawodowe. W projekcie przewiduje się również zakup urządzeń celem utworzenia w szkole spawalni na 6 stanowisk w której realizowany będzie kurs spawalniczy. Projekt przewiduje objęcie wsparciem nauczycieli celem ich doskonalenia Trzech nauczycieli odbędzie studia podyplomowe. Jeden zostanie przeszkolony na kursie spawania z dwóch modułów szkoleniowych.

 

PRZEWIDYWANE WSPARCIE DLA UCZNIÓW ZSZ W GOŁDAPI

 1.  Planuje się przeprowadzenie 11 kursów zawodowych.
 2. 74 uczniów odbywać będzie staże/praktyki zgodnie z podpisanymi porozumieniami
 3. Planowane ścieżki uczestnictwa uczniów w projekcie

Technik obsługi turystycznej

Technik logistyk Technik żywienia

i usług gastronomicznych

Mechanik pojazdów samochodowych
liczba uczniów 16

8 w 2016/17

8 w 2017/18

liczba uczniów 28

14 w 2016/17

14 w 2017/18

liczba uczniów 18

9 w 2016/17

9 w 2017/18

liczba uczniów 12

6 w 2016/17

6 w 2017/18

Kurs prawa jazdy kat. B Kurs prawa jazdy kat. B Kurs prawa jazdy kat. B Kurs prawa jazdy kat. B
 Kurs organizacji przyjęć-cateringu Kurs obsługi wózka jezdniowego Kurs baristy Kurs obsługi wózka jezdniowego
Kurs animatora czasu wolnego Kurs spedytora Kurs kelner/barman Kurs spawania metodą MAG-135 i
Kurs kurs wychowawcy kolonijnego Kurs rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców Kurs dietetyki i odchudzania  
Staże zawodowe:

 

Zakład Przyrodoleczniczy Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018,

Gospodarstwo Agroturystyczne Trzy Świerki , 2 os.-2017, 2 os.-2018

Hotel Zamek Ryn 4 os.-2017, 4 os.-2018

Staże zawodowe:

 

Gicor Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018

Iryd Gołdap , 2 os.-2017, 2 os.-2018

JW. Giżycko, 10 os.-2017, 10 os.-2018

Staże zawodowe:

 

Leśny Zakątek Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018,

Restauracja Jagoda Ciechanowiec, 3 os.-2017, 3 os.-2018,

Hotel Gołębiewski Mikołajki, 4 os.-2017,4 os-2018,

Praktyki zawodowe:

 

Nord Ost Gołdap, 4 os.-2017,

Iryd Gołdap, 4 os2018,

Auto- Części Gołdap . 2 os.-2017, 2 os.-2018,

 

 

 1. Udział w kursach jest bezpłatny. W przypadku kursów, których końcowe  egzaminy wymagają wniesienia opłaty egzaminacyjnej, w projekcie przewidziano jednorazową opłatę. Koszty kolejnych egzaminów, w przypadku nie zdania ich za pierwszym podejściem, pokrywa uczestnik kursu.
 2. Realizacja staży/praktyk w czasie wakacji:06—08.17, 06-08.18. W ramach stażu planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, i dojazdu do miejsca realizacji stażu/praktyki, rozliczane na podstawie biletów, do wysokości biletu komunikacji publicznej .Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium za staż/praktykę w wysokości  1731,12 zł brutto oraz zapewniana odzież robocza . Praktyka/staż będą trwały 19 dni.

 

PRZEWIDYWANE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI  ZSZ W GOŁDAPI

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z diagnozy przygotowanej przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi , zatwierdzonej przez organ prowadzący – Powiat Gołdapski dnia 14.01.2016
 2. Diagnoza i opracowany na jej podstawie plan doskonalenia nauczycieli obejmuje zadania:
 • Realizację studiów podyplomowych 3 nauczycieli w zakresie:
 1. technologii żywienia
 2. żywienia człowieka i dietetyki
 3. turystyki i hotelarstwa
 • Realizację kursu spawania z dwóch modułów szkoleniowych tj. spawania pachwinowego oraz doczołowego blach i rur przez jednego nauczyciel (1M).  Nauczyciel zostanie przeszkolony celem  uzupełnienia kwalifikacji do prowadzenia zajęć praktycznych w utworzonej w ramach projektu 
 • Odbycie po zrealizowanym doskonaleniu zawodowym 40 godzinnych staży (w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie) w Zakładzie Przyrodoleczniczym Gołdap, Gospodarstwie Agroturystycznym  Trzy świerki, Galwiecie, Leśnym Zakątek Gołdap, Auto-Części Gołdap. ( w ramach podpisanych  porozumień).
 1. W przypadku studiów podyplomowych zaplanowano pokrycie kosztów opłaty czesnego oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia z miejsca zamieszkania i z powrotem (do wysokości kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej na trasie od miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki do miejscowości odbywania studiów, i z powrotem – maksymalnie 96 przejazdów).
 2. W przypadku doskonalenia zawodowego nauczyciela przedmiotów mechanicznych zaplanowano pokrycie kosztów kursu z dwóch modułów szkoleniowych tj. spawania pachwinowego oraz doczołowego blach i rur, opłat za egzamin spawalniczy z 2 metod, opłaty za wydanie książeczki spawacza oraz zakupu odzieży roboczej.

 

REKRUTACJA I KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

 1. W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do projektu obejmie uczniów z klas drugich ZSZ i  T ( 2tgt, 2tl, 2m) i trzecich T ( 3tgt, 3tl), w roku 2017/2018 również z drugich ZSZ  i trzecich T ( obecnie 1m, 1tg, 1tl i 2tgt, 2tl),
 2. Nabór nauczycieli wynika z planu doskonalenia opracowanego w wyniku diagnozy. Są to n-le przedmiotów zawodowych związanych z gastronomią – 2 nauczycieli, turystyką -1 nauczyciel oraz 1 nauczyciel przedmiotów mechanicznych
 3. W przypadku rezygnacji lub niespełniania warunków przez osobę wskazaną w diagnozie możliwa jest rekrutacja dodatkowa. Decyzję tę podejmuje Kierownik Projektu.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Projektu będą miały osoby niepełnosprawne.
 5. Następnie o przyjęciu do Projektu uczniów decydować będzie suma punktów oraz liczba miejsc z uwzględnieniem zaplanowanych limitów płci. Rekrutacja w oparciu o arkusz wypełniany przez ucznia i wychowawcę. Składniki punktacji:
 1. pełnoletność: 6 punktów,
 2. ocena z wiodącego przedmiotu zawodowego:0-6 pkt
Ocena Liczba punktów
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
 1. rekomendacja wychowawcy dotycząca zaangażowania ucznia :0-6 pkt ( 6 –wysokie)

 

 1. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów na listach rankingowych.
 2. Szczegóły w regulaminie rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej zszgoldap.superszkolna.pl

„Szkoła naszych oczekiwań”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego