CLXXVIII (178) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXVIII (178) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 27 marca 2024 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 3. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista
  edukacji;
 4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2023 – referuje
  Skarbnik Powiatu
  :
 6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
 7. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
 8. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
 9. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
 10. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
 11. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
 12. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
 13. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
 14. Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
 15. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian
  w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2023 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej
  – referuje Skarbnik Powiatu.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna

Wardziejewska