Radca Prawny

1. Obsługa prawna Starostwa Powiatu wykonywana jest przez radcę prawnego.
2. Radca prawny podlega służbowo wyłącznie Staroście Powiatu.
3. Radca prawny jest niezależny w wydawaniu opinii i nie wolno wydawać mu poleceń o sposobie lub treści wydawania opinii.
4. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na potrzeby Rady, Zarządu, Starosty, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Starostwa.
5. udzielanie informacji o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Starostwa Powiatu,
b) uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

6. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
7. wydawanie opinii w sprawach:

a) projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
b) zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
c) rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia,
d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
f) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
g) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
h) umorzenia wierzytelności,

8. zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.
9. Opinie prawne poza wymienionymi w ust.7 wydawane są na wniosek pisemny. Wniosek o wydanie opinii prawnej winien zawierać przedmiot wątpliwości i wyraźnie sprecyzowane pytanie. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.
10. Radca prawny zobowiązany jest poinformować właściwe organy powiatu o niezasięganiu opinii prawnej w sprawach wymienionych w regulaminie.
11. Wykonanie zastępstwa procesowego przed organami orzekającymi w sprawach należących do zakresu działania Starostwa.
12. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
13. sporządzanie wniosków do sądu w celu wszczęcia egzekucji sądowej z tytułu odzyskania należności cywilno-prawnych na podstawie przekazanych przez Wydział Finansowy oraz inne wydziały materiałów dowodowych,
14 wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych.