Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.

27 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Gołdapskim dotyczące zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu gołdapskiego.

Ośrodek ma za zadanie:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w odpowiednich przepisach;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
  w tym:

  1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu gołdapskiego zadania programu realizować będzie Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Do najważniejszych zadań ośrodka należeć będą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka. ZPEW w Gołdapi jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele zatrudnienie w ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają także kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, czy zaburzeń dziecka, w szczególności są to logopedzi, neurologopedzi, psycholog, pedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej, rehabilitanci. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.