Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

I. W zakresie prawa budowlanego:
1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego , a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych;
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi, z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
d) właściwego wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
e) stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu.
2. Kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
3. Prowadzenia spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
4. Wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, w tym nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym; zatwierdzenie projektu budowlanego; nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
5. Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
6. Przygotowanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
7. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
8. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
9. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie
objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
11. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
12. Prowadzenie rejestru wydanych dzienników budowy.
13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu prawa budowlanego.
14. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji wykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
15. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości
oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
II. W zakresie innych zadań:
1. Potwierdzenie w formie zaświadczenia spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla
celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
2. Potwierdzenie w formie zaświadczeń powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego
lokali mieszkalnych dla celów dodatku mieszkaniowego na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
3. Potwierdzenie analizy i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się obszarów powiatu i zagadnień jego rozwoju.
4. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
5. Opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studium w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
6. Uczestniczenie w przetargach dot. właściwości wydziału zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych.
7. Kontrola z ramienia Starostwa wykonywanych inwestycji i remontów oraz zasadności
kosztów tych inwestycji.
III. W zakresie prawa wodnego
1. Ustalanie linii brzegowej dla wód nie będących wodami granicznymi i śródlądowymi drogami wodnymi.
2. Przygotowanie podziału kosztów utrzymania budowli lub murów nie będącymi urządzeniami wodnymi między ich właścicieli a właściciela wody.
3. Przygotowywanie projektu uchwały dotyczącej zasad i sposobu korzystania z wód powierzchniowych wykraczające poza powszechne korzystanie oraz ustalanie wysokości odszkodowania dla właścicieli wód.
4. Wydawanie decyzji na wniosek właściciela ujęcia nakładających na właścicieli gruntów położonych w strefie ochrony pośredniej obowiązku likwidacji nieczynnych studni jeżeli jest organem wydającym pozwolenie wodnoprawne.
5. Ustalanie bezpośredniej strefy obronnej ujęcia wody.
6. Ustalenie wysokości i podział kosztów na wniosek właściciela urządzenia wodnego przez
odnoszących korzyści z istnienia tych urządzeń.
7. Wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.
8. Wydawanie postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej.
9. Ustalenie na wniosek właściwej służby strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb
państwowych.
10. Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń.
11. Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na wykonywanie urządzeń wodnych, które służą
do szczególnego korzystania z wód.
12. Przygotowywanie decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia wodno-prawnego jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności bez odszkodowania lub za odszkodowaniem.
13. Przygotowanie decyzji o odszkodowanie w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno-prawnego uzasadnionego interesem ludności.
14. Przygotowanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia wodno-prawnego z określeniem obowiązków podmiotu, niezbędnych do kształtowania zasobów wodnych.
15. Wydawanie nakazów przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią.
16. Przygotowywanie decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z terenów wałów przeciwpowodziowych oraz z terenu w odległości 3 m od stopy wału.
17. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem o wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i urządzeń.
18. Wydawanie decyzji określającej zakres obowiązków związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych oraz terminów ich wykonania.
19. Przygotowywanie decyzji zatwierdzającej lub odmowy zatwierdzenia statutu spółki
wodnej.
20. Przygotowywanie decyzji o włączeniu zakładu do spółki wodnej jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona.
21. Przygotowywanie decyzji określającej rodzaj i wysokość świadczeń dla osób nie będących członkami spółki wodnej odnoszących korzyść z jej działalności.
22. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec osób zalęgających z opłatami melioracyjnymi.
23. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
24. Zatwierdzanie uchwał organów spółki wodnej.
25. Przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu zarządu i powołaniu osoby pełniącej jego obowiązki.
26. Przygotowywanie decyzji o powołaniu zarządu komisarycznego spółki wodnej.
27. Przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej.
IV. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
2. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi
więcej niż polowy szerokości łożyska wody pitnej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych.
3. Wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
4. Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.
5. Przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
V. W zakresie gospodarki leśnej:
1. Kontrola i nadzór nad realizacją porozumień zawartych z Nadleśnictwami Gołdap, Olecko i Czerwony Dwór na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w 1-szej instancji wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
2. Prowadzenie ewidencji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
3. Sporządzanie rocznego sprawozdania o lasach stanowiących własność osób fizycznych i
prawnych L-03.
4. Potwierdzanie zawiadomień o chęci pozyskania drewna z lasu.
5. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie
kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
6. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych
planów.
7. Zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa o powierzchni do 10 ha.
8. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
9. Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę lasu na użytek rolny.
VI. W zakresie zalesienia gruntów rolnych:
1. Występowanie z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
2. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych w ramach ustawy o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia.
3. Nadzorowanie spraw dotyczących zalesień gruntów porolnych z Funduszu Leśnego.
VII. W zakresie prawa łowieckiego:
1. Przygotowywanie zezwoleń na przetrzymywanie na okres do 6 miesięcy, zwierzyny, osobie , która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny.
2. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
3. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz naliczanie i rozliczanie rocznych czynszów dzierżawnych.
4. Przygotowywanie decyzji zezwalającej na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
VIII. W zakresie ochrony przyrody:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony
przyrody.
2. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładaniem kar za bezprawne usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.
3. Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom n podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru.
IX. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3/rok.
2. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w
wyniku prowadzonych prac geologicznych.
3. Przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają
uzyskania koncesji.
4. Ustalenie zasobów ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień
budowlanych, jeżeli udokumentowane zasady lub przewidywana wydajność nie przekracza
50 m 3/rok
5. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy
wydobywaniu kopalin pospolitych.
6. Nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych.
7. Ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie, poszukiwanie lub
rozpoznanie złóż kopalin bez wymaganej koncesji.
8. Ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w razie niedopełnienia przez
przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty.
9. Opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studium w zakresie występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych.
10. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
X. W zakresie prawa ochrony środowiska:
1. Opracowywanie, nadzór nad realizacją powiatowego programu ochrony środowiska.
2. Prowadzenie dostępnych baz danych w zakresie informacji dotyczących jakości gleby i
ziemi, stanu akustycznego środowiska.
3. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie.
4. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku
scalania, wymiany lub podziału gruntów.
5. Przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
6. Przygotowywanie uchwały ograniczającej lub zakazującej używania jednostek
pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych
wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia
odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjne –
wypoczynkowe.
9. Sporządzanie map akustycznych (co 5 lat).
10. Opracowywanie programu działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do
dopuszczalnego dla terenów dla których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.
11. Przygotowywanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w razie ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska.
12. Nadzorowanie okresowych pomiarów wielkości emisji przez prowadzących instalację lub
użytkownika urządzenia wynikających z obowiązku w zależności od parametrów
charakteryzujących wydajność lub moc instalacji albo urządzenia.
13. Przygotowanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska
dotyczących eksploatacji instalacji „ z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to
uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
14. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z
której emisja nie wymaga pozwolenia.
15. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek na zarządzającego drogą prowadzenia
w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku.
16. Przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych.
17. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.
18. Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych.
19. Przygotowywanie decyzji zobowiązujących prowadzący instalację podmiot korzystający
ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
20. Przygotowywanie decyzji dla podmiotu korzystającego ze środowiska negatywnie oddziałującego na środowisko, nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
21. Prowadzenie obsługi i podawanie do publicznej wiadomości zatwierdzonego zestawienia
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
XI. W zakresie postępowania z odpadami:
1. Nadzór nad wykonaniem i realizacją powiatowego planu gospodarki odpadami.
2. Przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku.
3. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytwarzających odpady niebezpieczne powyżej 100 kg nie
prowadzących instalacji.
4. Przygotowywanie decyzji odmownych zatwierdzających program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.
5. Przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych.
7. Przygotowywanie decyzji zobowiązującej wytwórcę odpadów do złożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku wytwarzania
odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku.
8. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, jeżeli odpady wytwarzane są w ilości do 100 kg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
9. Przygotowywanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.
10. Przygotowywanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie
zbierania lub transportu odpadów.
11. Przygotowywanie decyzji odmownych na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.
12. Przygotowywanie decyzji odmownych na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.
13. Zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
14. Wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
15. Prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu.