LXXXI (81) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXI (81) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 11.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora – referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.
    2. rozłożenia na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO” realizowanego przez Powiat Gołdapski w ramach Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Sekretarz Powiatu.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego nr 13/2021 pot tytułem „Organizacja XXXII Mazurkiego Biegu Ulicznego” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska