I(1) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad I(1) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 15 maja 2024 roku o godz. 1230
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  3. opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

STAROSTA

Krzysztof Tomasz
Kazaniecki