XXXIII (33) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

 

Zapraszamy na XXXIII (33) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII (32) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja z przebiegu realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19 – referuje członek zarządu GoldMedica Sp. z o.o.
 5. Informacja w sprawie funkcjonowania GoldMedica Sp. z o.o. oraz uruchomienia nowych oddziałów- referuje członek zarządu GoldMedica Sp. z o.o.
 6. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu do roku 2019– referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 8. Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. – referuje Prezes Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi.
 9. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 12. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 13. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 14. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022  – referuje Starszy specjalista  ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2020 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 16. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2021– referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – referuje Starosta Gołdapski,
  6. rozpatrzenia skargi na radnego Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
  7. rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
  8. rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
  9. rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi przy ul Suwalskiej nr 15. – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski.
 19. Wnioski Komisji.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski