LXXIX (79) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXIX (79) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 kwietnia 2021 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXVII (77), LXXVIII (78) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego lata 2017 – 2022 – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@” oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro” – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu na rok 2021– referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – referuje Starosta Gołdapski.
 11. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2020 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska