I (1) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

POSTANOWIENIE Nr 190/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Gołdapi
wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 15 ust. 3 w zw. z ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II
postanawia co następuje:
Zwołać I sesję Rady Powiatu w Gołdapi na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 12:00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, sala konferencyjna
(sala nr 2), w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Gołdapi wybranych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych
w dniu 7 kwietnia 2024 r.
§2.
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu w Gołdapi stanowi załącznik do niniejszego
postanowienia.
§3.
Wykonanie postanowienia powierzyć Staroście Gołdapskiemu.
§4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

PORZĄDEK I SESJI RADY POWIATU W GOŁDAPI

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Gołdapi.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Gołdapi.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi