XXXIV (34) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXIV (34) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 0745
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXII (32), XXXIII (33) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w 2020 roku – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap, składającej się z działek nr: 198/6 o pow. 0,0588 ha oraz 198/7 o pow. 0,0330 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, składającej się z działek nr: 1094/1 o pow. 0,0039 ha, 1094/2 o pow. 0,0036 ha, 1094/4 o pow. 0,0037 ha, 1094/5 o pow. 0,0039 ha, 1094/6 o pow. 0,0035 ha, 1082/8 o pow. 0,0029 ha, 1082/11 o pow. 0,0039 ha, 1082/12 o pow. 0,0044 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. powierzenia Gminie Gołdap zadania zarządzania drogą powiatową – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji projektu pod nazwą „Moja działalność gospodarcza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia- referuje Sekretarz Powiatu. 
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Gołdapi do podpisania umowy na realizację projektu „Moja działalność gospodarcza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia- referuje Sekretarz Powiatu.
 8. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2020 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
 Wardziejewska