XIX (19) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XIX (19) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 16.00


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XVII (17), XVIII (18) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. powierzenia Gminie Gołdap zadania zarządzania drogą powiatową – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
  6. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji projektu pod nazwą „Moja działalność gospodarcza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia- referuje Sekretarz Powiatu,
  7. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2020 rok- referuje Przewodniczący Rady Powiatu,
  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2020- referuje Przewodniczący Komisji,
  9. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2020- referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Wnioski Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Marek Kuskowski