XVII (17) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

(XVII (17) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi odbędzie się po zakończeniu XIX (19) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej)

Zapraszam na XVII (17) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz.   w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji projektu pod nazwą „Moja działalność gospodarcza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi

Anna Falińska