XXXIII (33) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXIII (33) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 1515
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycie przez Powiat Gołdapski nieruchomości położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap stanowiącej własność Gminy Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 roku – referuje Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi panią Zofią Syperek w związku z planowanym przejściem na emeryturę oraz przyznania przysługujących odpraw pieniężnych i świadczeń dodatkowychreferuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi – referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska