XXXIII (33) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXXIII (33) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII (32) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2020.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2020.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020.
 11. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020”.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko,
  2. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok,
  5. rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego,
  6. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi,
  7. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Gołdapi,
  8. uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  9. uzupełnienie składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi,
  10. powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdap

Anna Falińska