XXXII (32) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszamy na XXXII (32) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 14.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI (31) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja w sprawie realizacji planów utrzymania oddziału – referuje Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2020 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2020 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 8. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 9. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko –  referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej – referuje Sekretarz Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
  6. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski