LXXIV (74) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad LXXIV (74) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 lutego 2021 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXIV (72), LXXIV (73) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2020 rok – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2020 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020- referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  2. zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m. Juchnajcie – referuje Starosta Gołdapski.
  4. rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w celu ratowania szpitala w Gołdapi – referuje Starosta Gołdapski.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko –  referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  2. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej – referuje Sekretarz Powiatu.
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska