LXXV (75) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad LXXV (75) posiedzenie
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 3. Przyjęcia informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. złożonego przez Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” –referuje Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się.
 4. Rozpatrzenie wniosku GoldMedica Spółka z o.o. o wyrażeniu zgody na dzierżawę/najem mienia – referuje Prezes GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. – referuje Prezes Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 6. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2020 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 7. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2021 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2020 – referuje Sekretarz Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska