LXXVI (76) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXVI (76) posiedzenie
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 11 marca 2021 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
    2. przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020 – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska