XXVII (27) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXVII (27) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godz. 1200 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXI (21), XXII (22) i XXIII (23), XXIV (24), XXV (25), XXVI (26) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 7. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2020 roku.
 8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r.
 9. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 oraz debata.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
 12. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2019 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,\
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
  3. emisji obligacji komunalnych w 2020 roku,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2020,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku,
  7. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  8. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Anna Falińska