XXVII (27) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XXVII (27) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 25 sierpnia 2019 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV (25) i XXVI (26) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2020 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 – referuje Starosta Gołdapski.
 8. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2019 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – referuje Starosta Gołdapski,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  7. wystąpienie komisji stałej, dyskusja – referują Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu,
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok- referuje Starosta Gołdapski,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – referuje Starosta Gołdapski,
  3. emisji obligacji komunalnych w 2020 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  7. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu,
  8. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wnioski Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Grażyna Senda