LV (55) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LV (55) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LII (52), LIII (53), LIV (54) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2020 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Gołdapi – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
  2. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Rozpatrzenie wniosku Związku Ukraińców w Polsce Koło w Baniach Mazurskich w sprawie rozwiązania umowy nr PIR 12/2020 z dnia 12 marca 2020 r. na realizację zadania publicznego pn.: ,,X Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Emerytowanych policjantów w Gołdapi” w sprawie aneksowania umowy PiR 3/2020 z dnia 12.03.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Kajakami po Mazurach” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  3. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. emisji obligacji komunalnych w 2020 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska