LVI (56) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LVI (56) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godz. 11.45
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska