LVII (57) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LVII (57) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 września 2020 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 3. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, składającej się z działki nr 801/1 o pow. 0,3645 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia prawa użytkowania do 6102/10000 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 671/6 o pow. 0,0839 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7/9, stanowiącej własność powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu i budżetu zadania publicznego „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

wz. Starosty

Andrzej Ciołek
Wicestarosta