XVIII (18) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XVIII (18) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 16.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI (16) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 – 2036 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2020:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 – 2036, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2020,
  2. opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 – 2036 i projekcie budżetu powiatu na rok 2020 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
  3. dyskusja
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok,
  5. powierzenia Gminie Gołdap zadania zarządzania drogą powiatową,
  6. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2020 rok,
  7. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2020,
  8. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 14. Sprawy różne.
 15. Wolne wnioski.
 16. Głos wolny.
 17. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi

 Anna Falińska