XXXV (35) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXV (35) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz.19:00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu medycznego: defibrylator z wyposażeniem oraz respiratora transportowego dla GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi  referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w „Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi na rok 2019 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON” – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.                                                            

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska