XVI (16) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XVI (16) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XIII (13), XIV (14), XV (15) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek : 910/10; 910/11; 910/12; 910/13; 910/14 oraz 910/28 o łącznej powierzchni 0,0118 ha, położonych w mieście Gołdap przy ul. Ks. Popiełuszki – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. nabycie przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych zajętych pod drogi, położonych w obrębie 2 miasta Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2019 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu:
  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  3. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  4. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
  9. Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 10. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2018 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej GoldMedica Sp. z o. o. na zakup sprzętu medycznego – defibrylator – z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi – referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska