VIII (8) posiedzenie Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na VIII (8) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII (7) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia dotacji celowej GoldMedica Sp. z o. o. na zakup sprzętu medycznego – defibrylator – z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi – referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Mapa drogowa na lata 2019-2023 w zakresie inwestycji drogowych w Powiecie Gołdapskim.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Marek Kuskowski