XLV (45) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLV (45) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 13:00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XLII (42), XLIII (43), XLIV (44) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
 8. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021,
  4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Zapytania Radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 4. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.
 8. Głos wolny.
 9. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 920 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady
 Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk