XLI (41) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLI (41) posiedzenie:
– Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 14:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII (38), XXXIX (39), XL (40) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,  

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021- referuje Skarbnik Powiatu,
 1. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 wraz z wypracowaniem opinii Komisji.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 920 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

              

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski