XCVIII (98) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCVIII (98) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na rok 2021 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON” – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 176/92 o pow. 0,1317 ha (KW nr OL1C/00006130/3), położonej w obrębie Górne gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 9/3 o pow. 0,0442 ha (KW nr OL1C/00048555/4), położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 464/2 o pow. 0,0003 ha (KW nr OL1C/00047909/4), położonej w obrębie 1 miasta Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w obrębie 1 miasto Gołdap, przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  2. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 roku – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska