XLI (41) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLI (41) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XL (40)
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim.
 8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
  3. zmian budżetu powiatu w roku
 11. Interpelacje
 12. Zapytania
 13. Wnioski i oświadczenia
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk