XCI (91) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCI (91) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 22 września 2021 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXXVIII (88), LXXXIX (89) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia „ Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 roku – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
  w Gołdapi.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2022 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.                                                                   

                                                                                 Starosta Gołdapski 

                                                                               Marzanna Marianna

                                                                              Wardziejewska