XXXVII (37) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXXVII (37) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 28 września 2021 roku o godz. 14.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI (36) posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021
  w Powiecie Gołdapskim – referują:
  • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 – referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2022 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski.
 3. Wnioski Komisji.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
 Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski